Algemeen Reglement online wedstrijd “10 jaar Regina Paola”

De organisator :

Regina Paola – Zandstraat 51 – B-9170  St-Pauwels
BTW BE 0502.540.568
tel 00 32 475 87 30 53
e-mail : info@reginapaola.be

Het Algemeen Reglement legt de algemene voorwaarden en regels vast die van toepassing zijn op de online wedstrijd “10 jaar Regina Paola”. Wedstrijd start op zaterdag 1 juli 2023 om 00.00u en eindigt op maandag 31 juli 2023 om 23.59u. De prijs van deze wedstrijd is een ballonvlucht voor 1 persoon bij “ballonvaarten Stijn Vercauteren”.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de volledige inhoud van Algemeen Reglement.

De door Regina Paola georganiseerde wedstrijd vraagt een aankoopverplichting van de deelnemers. 

Elke natuurlijke persoon met woonplaats in België kan deelnemen aan deze wedstrijd. Minderjarigen mogen evenwel enkel deelnemen indien zij de voorafgaandelijke, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming hebben van één van hun ouders (of van de persoon/personen die het ouderlijk gezag uitoefenen). Regina Paola mag er rechtmatig van uit gaan dat, indien een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd, dit betekent dat hij/zij dergelijke toestemming heeft verkregen. Regina Paola houdt zich het recht voor om op elk moment deze schriftelijke toestemming te vragen of om dit op andere manieren te controleren, alsook om elke minderjarige uit de wedstrijd te sluiten, dan wel zijn/haar recht op een prijs af te nemen, die niet onmiddellijk, of binnen een door Regina Paola opgelegde termijn, dergelijke bevestiging kan overmaken.

Elke deelnemer kan maar één keer deelnemen. Deelnemers die meerdere malen proberen deel te nemen aan deze wedstrijd (bv. d.m.v. het aanmaken van meerdere mailadressen) zullen automatisch uitgesloten.

WEDSTRIJDVERLOOP

De deelnames verlopen via een wedstrijdformulier op de website van Regina Paola. Klanten ontvangen een code. Met deze code krijgen zij toegang tot het online wedstrijdformulier. Op het wedstrijdformulier kan de deelnemer de wedstrijd- en schiftingsvraag beantwoorden. Het formulier dient volledig te worden ingevuld om aanspraak te kunnen maken op deelname.

Het toekennen van de wedstrijdprijs zal uitsluitend door Regina Paola en zal berusten op zo objectief mogelijke criteria.

Regina Paola behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik de wedstrijd of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil, dit rechtvaardigen.

De winnaar wordt persoonlijk per mail gecontacteerd op het emailadres dat door de deelnemer werd ingegeven in het wedstrijdformulier.

De winnaar dient de waardebon van de ballonvaart op te halen in de winkel van Regina Paola, Zandstraat 51 te St-Pauwels. Het tijdstip van de afhaling dient vooraf afgesproken te worden. Regina Paola behoudt zich het recht om de prijs die niet uiterlijk na 14 werkdagen na het verstrijken van het opgegeven tijdsstip werd afgehaald, voor zich te houden. Na afloop van deze termijn kan de winnaar geen recht meer claimen op de prijs.

AANSPRAKELIJKHEID – TOEZICHT OP WEDSTRIJDEN EN BESLISSING

Regina Paola houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Regina Paola kan ten allen tijde een persoon van deelname aan een wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan deze wedstrijd, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

De uitslag van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Ze kan niet worden aangevochten, om welke reden ook.

Klachten omtrent de organisatie van de wedstrijd (niet omtrent de uitslagen), kunnen binnen de 10 werkdagen volgend op de einddatum van de wedstrijd, zoals bepaald in de Wedstrijdregels, schriftelijk bezorgd worden aan Regina Paola. In geen geval zullen klachten mondeling of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

Regina Paola kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen, kosten en rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die een (on)rechtsreeks gevolg zouden zijn van de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de wedstrijdprijs.

Regina Paola is niet verantwoordelijk voor het niet bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

Regina Paola behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik uit te stellen, op te schorten of in te trekken, te onderbreken of in te korten, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van overmacht, wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

PERSOONLIJKE GEGEVENS – PRIVACY

De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden in het bestand van Regina Paola opgeslagen en kunnen gebruikt worden voor commerciële doeleinden van Regina Paola, indien de deelnemer daarvoor de toestemming heeft gegeven. Door de deelname aan deze wedstrijd erkent elke deelnemer dat hij/zij door Regina Paola in kennis werd gesteld van de inzameling en de verwerking van deze gegevens en van het gebruik dat ervan gemaakt kan worden. Elke deelnemer heeft het recht om kosteloos kennis te krijgen van de hem/haar betreffende gegevens, om onjuiste gegevens te verbeteren, of om deze te laten verwijderen uit de bestanden van Regina Paola. Regina Paola verbindt zich er toe om de toepasselijke wet- en regelgeving m.b.t. de privacy strikt na te leven.

 

 

Contact